Personlighetsforstyrrelser

Alle mennesker har et individuelt og komplisert mønster av psykologiske egenskaper – måter å sanse, føle, tenke, bearbeide informasjon og handle på. Vi kaller disse egenskapene for personlighetstrekk, og til sammen utgjør de vår personlighet, eller “væremåte”. Mange av disse trekkene er ubevisste for oss selv, men ikke nødvendigvis for omgivelsene.

Personlighetsforstyrrelse Oslo
Personlighetsforstyrrelse

Når personlighetstrekkene blir så ekstreme at de skaper vanskeligheter i forhold til andre mennesker og i forhold til en selv, kaller vi det personlighetsforstyrrelse. De avvikende personlighetstrekkene har oftest vart i mange år, og blir ofte “synlige” rundt ungdomstiden.  De skaper videre problemer i de fleste sosiale situasjoner på skole, jobb, blant venner og i møte med nye mennesker.

Ofte har personen selv en vag følelse av hva som stadig går galt i sosiale situasjoner, og oppsøker behandling i håp om å forstå hvorfor. Mange med personlighetsforstyrrelse har opplevd en vanskelig barndom og oppvekst. Det er ofte også en stor arvelig komponent.

Symptomer personlighetsforstyrrelser

Symptomene kan manifestere seg på mange ulike måter, ofte med ulike kombinasjoner av manglende tilpasningsevne, tendens til å skape konflikter, fremprovosere avvisningsreaksjoner, tendens til å bære nag, ta uheldige valg i forhold til valg av partner og jobb. Irritabilitet, surhet og tristhet blir gradvis del av ens vanlige væremåte, samt en generell følelse av at verden går en imot. Det er viktig å nevne at alle kan ha mer eller mindre av de nedenfor nevnte personlighetstrekk, men det er først når disse er så uttalte at de skaper vedvarende og store problemer, at vi snakker om personlighetsforstyrrelse.

Ulike typer personlighetsforstyrrelser

Den klassiske inndelingen av personlighetsforstyrrelser (pf) er som følger, med stikkord om hver undertype:

  • Paranoid pf – mistenksomhet og mistillit til andre mennesker, alltid på vakt, lar seg lett fornærme, går raskt til motangrep
  • Scizoid pf – lite interessert i menneskelig kontakt, reserverte og hemmelighetsfulle, har få eller ingen venner, isolasjon og ensomhet plager dem ikke
  • Schizotyp pf – eksentriske holdninger og atferd, blander lett sammen fantasi og virkelighet, språket vanskelig å forstå  for andre mennesker, tilbaketrekking, enkelte utvikler psykotiske symptomer
  • Narsissistisk pf – uttalt storhetsfølelse (garndiositet), stort behov for å bli lagt merke til og anerkjent, krever særbehandling, opplever lett raseri ved avvisning, misunnelse ift. andres suksess
  • Emosjonelt ustabil (borderline) pf – impulsiv, uforutsigbar, sterke følelsesutbrudd, kronisk tomhetsfølelse og selvforakt, selvskadende og selvmordstruende atferd, i det ene øyeblikket elsker og i det andre øyeblikket hater samme person, “stabile i sin ustabilitet”
  • Dramatiserende (histrionisk) pf – overflatiske, lager ofte teatralske scener, søker sentrum av oppmerksomheten, stort behov for omsorg og oppmerksomhet
  • Antisosial pf – ansvarsløse, manipulerende, impulsive, kontrollerende, tenker ikke konsekvenser, ofte aggressive og voldelige når andre ikke gjør som de vil, uten empati og anger, løgnaktige, ofte kriminell løpebane
  • Tvangspreget pf – overopptatthet av perfeksjonisme og detaljer på bekostning av helheten, frykt for å gjøre feil, lite spontane, ofte alvorlige og moralistiske, kan forakte det emosjonelle og uttrykksfulle
  • Unnvikende (angstpreget) pf – unngår situasjoner av frykt for avvisning, lengter etter kontakt med andre men holder dem på avstand, overdriver farer ved dagligdagse situasjoner, tendens til depressiv tenkning. Nært beslektet med sosial angstlidelse.
  • Avhengig pf – uselvstendige, trenger andre til å ta avgjørelser for seg, redde for å ta ansvar, tar ikke utfordringer inkludert jobber som krever selvstendighet

Utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser

I utredning av personlighetsforstyrrelser er det også viktig å utrede for andre psykiske lidelser samt rus- og avhengighetsproblematikk. Det er viktig med kartlegging av familiære forhold, barndom og oppvekst. Både kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk terapi (bruk av den terapeutiske relasjon i behandlingen) har dokumentert effekt. Behandlingen har gjerne lenger varighet enn for de fleste andre psykiske lidelser, og dreier seg i stor grad om strukturert selvutvikling/“arbeide med seg selv” for å endre eget bidrag i relasjon til andre og generell livskvalitet. Medikamenter har sjelden noe for seg.

Psykiater Hans Steinkjer er lokalisert sentralt i Oslo, og har lang erfaring med utredning og behandling av ulike personlighetsforstyrrelser.

Ta kontakt

Du kan ringe (91510699), sende sms eller benytte kontaktskjemaet, så avtaler vi en uforpliktende samtale om hvordan du best kan få hjelp med dine problemer.