Psykose & psykoselidelser

Kjernen i alle psykoselidelser er en eller annen form for realitetsbrist – personen har mistet kontakt med virkeligheten, og skapt seg sin egen.
Den emosjonelle og rasjonelle mestringen av situasjonen blir borte.

Det finnes mange forskjellige psykosediagnoser (schizofreni, paranoid psykose m.m.) og de klassifiseres forskjellig alt etter varighet av psykosen, symptomutforming og ikke minst hvordan den startet, og hvor raskt den startet. De alvorligste psykosene utgjør hovedandelen av de såkalte alvorlige sinnslidelsene. Psykose utgjør også et sentralt element i vurderingen av strafferettslig tilregnelighet i juridisk forstand.

Psykose og psykolidelser, en skikkelse i bevegelse
Psykoselidelse

Symptomer psykose & psykolidelser

Sentrale symptomer er en kombinasjon av såkalte positive og negative psykotiske symptomer. Positive symptomer kan være hallusinasjoner (hører stemmer, ser syner), vrangforestillinger (tviholder på åpenbart feilaktige forstillinger, f. eks. om at man er Jesus), paranoiditet/forfølgelsesideer (blir spionert på), tankeforstyrrelser (ute av stand til å tenke klart, som gir seg utslag i redusert evne til å snakke forståelig til andre). Negative symptomer kan være redusert affekt, passiv tilbaketrekking, apati.

Det er verdt å nevne at hvem som helst i teorien kan bli psykotisk, hvis man blir utsatt for nok indre og ytre stress. Selv en svært mentalt robust person som blir plassert i et bittelite rom uten vinduer, med blitzlamper som er på dag og natt så hun ikke får sove, vil sannsynligvis “miste forstanden” etter hvert. Hvor mye stress som skal til for å bikke over i psykose, kan man si utgjør en persons psykoseterskel. For enkelte med lav psykoseterskel, skal det svært lite til.

I tillegg til sterke ytre stressfaktorer, kan psykose utløses av rusmidler (f. eks. amfetamin, LSD), maniske episoder, alvorlige depresjoner eller til og med hjernesvulst. Men av og til finnes ingen åpenbar årsak, psykosen kan også utvikle seg “snikende”, ofte forutgått av såkalte prodromale symptomer som tilbaketrekking, redusert egenhygiene, mister interesse for omgivelsene, presterer dårligere på skole eller i jobb, søvnproblemer, gradvis utvikling av “merkelige ideer”, blir gradvis mer ugjenkjennelig for pårørende. I mange fagmiljøer regnes man da for å være i en høyrisikosone for utvikling av psykose, og av den grunn er det mange steder i landet etablert egne behandlerteam for tidlig oppdaging og tidlig intervensjon av psykose.

Det skal likevel nevnes at på et tidlig stadium, før psykosen er helt åpenbar for andre, at det er vanskelig å skille tilstanden fra andre psykiske lidelser som depresjon og sosial angstlidelse. Det er dessverre fortsatt slik at altfor mange legges inn på tvang med mistanke om psykose, uten at det dreier seg om akutt fare for liv og helse, men skrives ut uten en slik diagnose etter nærmere utredning. Dette kan medvirke til at mange senere i livet vil vegre seg for å oppsøke behandling for psykiske lidelser, i tillegg til at tvangsinnleggelse i seg selv ofte oppleves som et stort traume.

Behandling av psykose & psykolidelser

Behandlingsforløpet ved en psykoselidelse starter ofte med en sykehusinnleggelse (dessverre altfor ofte en tvangsinnleggelse), tradisjonelt med rask oppstart av antipsykotiske- og andre beroligende midler, til den rammede blir klarere i hodet og kan nyttiggjøre seg psykoterapi. Langvarig oppfølging er anbefalt, men det er slett ikke gitt at den rammede skal stå på medisiner i høye doser over lang tid, da disse medisinene kan gi alvorlige bivirkninger, som er uttalt doseavhengige. Av den grunn har man nylig også blitt pålagt å opprette alternative behandlingstilbud på sykehusavdelingene, et av flere tiltak siste tiden for å bevare verdigheten til de psykoserammede.

Når tilstanden er stabil nok, samt i mindre alvorlige tilfeller, vil mange kunne nyttiggjøre seg psykoterapi som kognitiv terapi, psykoedukasjon (psykoseopplæring) og individuelt tilpasset medisinering. Det anbefales at pårørende involveres i behandlingen. Mange vil også ha behov for å bearbeide opplevd traume etter tvangsinnleggelse.

Psykiater Hans Steinkjer er lokalisert sentralt i Oslo, og har lang erfaring med utredning og behandling av ulike typer psykoser og psykolidelser.

Ta kontakt

Du kan ringe (91510699), sende sms eller benytte kontaktskjemaet, så avtaler vi en uforpliktende samtale om hvordan du best kan få hjelp med dine problemer.